Chức năng

Khoa khám bệnh là khoa lâm sàng có nhiệm vụ:

  • Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.
  • Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú, thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.
  • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật.
  • Tổ chức dây truyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.
  • Khám cấp cứu, khám phụ khoa, quản lý thai.
  • Khoa khám bệnh thực hiện có kết quả việc khám và quản lý thai, khám phụ khoa, giải quyết các trường hợp cấp cứu